Portfolio > Men

Weatherman, Bridgehampton, A Fishes Tail
Richard Henrickson
Oil on Canvas
30 x 28 inches
1995